Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Volby Akademického senátu FT

Od pondělí 29. března 2021 máte jedinečnou možnost přidat se mezi 11 vyvolených, kteří mají moc zásadním způsobem ovlivňovat chod i směřování fakulty. V nejbližších dnech totiž proběhnou volby do Akademického senátu fakulty, a to na období 2021 až 2024.

Takzvaný “malý senát” spojuje studenty i akademiky Fakulty technologické, kteří se po dobu minimálně 3 let zasazují o její hladké a spokojené fungování. Aktuálně tomuto orgánu velí docent Michal Staněk (Ústav výrobního inženýrství) s místo předsedajícím doktorem Michalem Rouchalem (Ústav chemie). Co by vás o práci našeho senátu mohlo zajímat a proč by vám volby rozhodně neměly být jedno?

K čemu je Akademický senát?
Možná vás překvapí jak silné kompetence tento orgán má, fakulta bez něj nemůže fungovat. Umožňuje svým členům vyjádřit svůj názor na dlouhodobé i krátkodobé plány fakulty i možnost podílet se na řešení problémů a příležitosti.

Co všechno byste tedy jako členové AS FT mohli ovlivňovat?

 • dlouhodobý záměr fakulty
 • návrh jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
 • rozdělení finančních prostředků fakulty
 • vnitřní předpisy fakulty
 • podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech
 • jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
 • návrhy na vznik studijních programů
 • jmenování proděkanů
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Kdo a jak může do senátu fakulty kandidovat?
Ve volbách do AS FT se volí za Fakultu technologickou 6 zástupců akademických pracovníků a 5 zástupců studentů. Kandidovat mohou všichni akademičtí pracovníci FT a studenti zapsaní ve studijních programech uskutečňovaných FT (každý kandiduje a volí ve svém volebním obvodu). Pokud je někdo zároveň studentem i akademickým pracovníkem, musí si zvolit, za kterou sekci se bude voleb účastnit.

Musíte být navrženi a jde to i online
Kandidáta je třeba navrhnout pomocí návrhového lístku. Není to tak, že si tam hodíte kohokoli bez jeho vědomí, navržený kandidát musí s návrhem souhlasit a potvrdit jej podpisem, spolu s podpisem navrhovatele (student, pedagog).

Vyplněné návrhové lístky se buď vhazují do zapečetěné urny umístěné v kanceláři asistentky děkana (U1/313), nebo je možno zaslat scan vyplněného a podepsaného návrhového lístku prostřednictvím elektronické pošty z vaší univerzitní adresy na adresu předsedkyně volební komise (dvorackova@utb.cz). V obou případech je třeba dodržet termín do úterý 6. 4. 2021 do 12:00 hodin.

Kdo a jak může volit?
S voliči je to stejně jako s kandidáty, takže mají možnost volit všichni akademičtí pracovníci a studenti FT. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Ten voliči dostanou na základě prokázání totožnosti (nejlépe průkazem studenta či zaměstnance). Každý volič může v příslušném volebním obvodu odevzdat hlas maximálně takovému počtu kandidátů, kolik je v AS zástupců tohoto obvodu, tedy 6 akademickým pracovníkům a 5 studentům.

V případě, že nám epidemiologická opatření neumožní realizovat volby klasickým popsaným způsobem, jde připraveni i na distanční online formu. V tomto případě by voliči obdrželi podrobný návod emailem, a to nejpozději tři dny před prvním dnem konání voleb (tj. 12. 4. 2021).

Jaké jsou důležité termíny v nadcházejících volbách?

 • 29. 3. 2021 6. 4. 2021 | 12:00 – odevzdávání návrhových lístků
 • 6. 4. 2021 | do 14:00 – zveřejnění kandidátních listin
 • 7. 4. 2021 | 14:00 – představení kandidátů prostřednictvím MS Teams
 • 15. 4. 2021 | 7:30 16:00 – 1. volební den
 • 16. 4. 2021 | 7:30 16:00 – 2. volební den

Jaké jsou povinnosti člena AS FT?
Povinností člena AS je účastnit se zasedání, která probíhají zpravidla jednou za 14 dní a svědomitě se na ně připravovat. Dále musí samozřejmě jednat v souladu s právními normami státu, UTB a FT, s demokratickými a akademickými principy a s čistým svědomím, nestranností a odpovědností.

Proč má smysl jít k volbám?
Volby do Akademického senátu jsou stejně důležité jako jiné volby, vždyť spousta z nás tráví na fakultě významnou část svého života a její fungování nás tak denně ovlivňuje a nemůže být lhostejné. Zvolení zástupci by měli jednat ve prospěch voličů a v zájmech fakulty.
A na voličích je, aby byla důležitá práva a povinnosti přidělena důvěryhodným a neovlivnitelným lidem s vlastním názorem a láskou k fakultě. 

Buďme rádi, že máme možnost volit, věnujme tomu trochu času a podpořme své vybrané kandidáty. Vždyť právě ti pak mohou rozhodovat i o našich osudech.

Fakulty a součásti

Zavřít