Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Akademický senát

Akademický senát je sbor zástupců fakulty z řad akademických pracovníků i studentů a často vystupuje pod zkratkou AS. Volen je akademickou obcí (studenty a pedagogy) nejméně jednou za 3 roky. Jako orgán akademické samosprávy má akademický senát velmi významná práva a kompetence a silně se tak podílí na chodu fakulty.
V tomto funkčním období jste si zvolili tyto členy AS FT.

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

O co konkrétně se stará?

  • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty
  • schvaluje dlouhodobý záměr fakulty
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Zasedání

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkan má právo na nich kdykoliv vystoupit a na jeho žádost je také předseda povinen svolat mimořádné zasedání.

akademický senát ft

Fakulty a součásti

Zavřít