Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Akademický senát

Je sbor zástupců fakulty z řad akademických pracovníků i studentů a často vystupuje pod zkratkou AS. Volen je akademickou obcí (studenty a pedagogy) nejméně jednou za 3 roky. V tomto funkčním období jste si zvolili tyto členy AS FT.

Jako orgán akademické samosprávy má akademický senát velmi významná práva a kompetence a silně se tak podílí na chodu fakulty.

O co konkrétně se stará?

  • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty
  • schvaluje dlouhodobý záměr fakulty
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Zasedání

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkan má právo na nich kdykoliv vystoupit a na jeho žádost je také předseda povinen svolat mimořádné zasedání.

Fakulty a součásti

Zavřít