UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Obhájené práce

Každoročně vzejde z hlav našich studentů řada zajímavých a inspirativních prací, a to jak nejen mezi budoucími inženýry, ale i bakaláři. V posledních letech nás zaujaly zejména tyto kousky:

Příprava vláken s hydrofobním povrchem pomocí elektrostatického zvlákňování
Diplomová práce se zabývá přípravou poly(vinyl butyralových) vláken pomocí technologie zvané elektrostatické zvlákňování z polymerního roztoku. Struktura takto připravovaných vláken se mění s celou řadou parametrů. Tato konkrétní práce se zaměřila na studium vlivu rozpouštědel a koncentrace zvlákňovaných roztoků na tvar, průměr a smáčivost vláken.

Syntetické polymery vyztužené krátkými keratinovými vlákny
Tato diplomová práce se zabývá vyztužením polypropylenu keratinovými vlákny, které jsou vyrobeny z vlny, což je odpadní materiál obsahující bílkovinu keratin. Teoretická část se zabývá shrnutím informací o bílkovině keratinu, rozdělení vláken vhodných k použití do syntetických kompozitů a výrobě a použití kompozitů. Praktická část se zabývá přípravou polypropylenových kompozitů vyztužených keratinovými vlákny a vyhodnocením jejich vlastností.

Ionomery a jejich aplikační potencionál
Ionomery se dostávají do popředí zpracovatelského průmyslu ve všech odvětvích. Je to dáno jejich materiálovou podstatou, kdy díky karboxylovým funkčním skupinám podél polymerního řetězce a kovovým iontům lze dosáhnout různého stupně reverzibilního síťování a široké palety užitných vlastností šitých na míru zákazníkovi. V této souvislosti lze zmínit jev zvaný self-healing, kdy materiál dokáže zacelit trhlinu a vytvořit tak opět souvislou vrstvu. Tato práce se věnuje ionomeru, který je známý pod obchodní značnou Surlyn a celou řadou testů a charakteristik dokazuje a popisuje jeho výjimečné vlastnosti.

Zvýšení houževnatosti reaktoplastické matrice kompozitů
Diskutované kompozitní materiály se v porovnání s běžnými polymerními materiály vyznačují vysokým modulem a tepelnou odolností. Na druhou stranu jsou to materiály velmi křehké se špatnou odolností vůči tvorbě a růstu trhlin. Práce se zabývá zvýšením houževnatosti reaktoplastické matrice pomocí kaučuků, jako je hydrogenovaný nitril kaučuk, butadien-akrylonitrilový kaučuk a nanoprenový kaučuk.

Vliv biodegradace na krystalizaci polymerů
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění souvislostí mezi biodegradací a krystalizací polymerních látek. Formou literární rešerše zjišťuje, jaké jsou nejčastější faktory účastnící se biologického rozkladu a jaký mají vliv. Z odborné literatury bylo zjištěno, že biologickému rozkladu nepodléhají pouze látky přírodního původu, ale i látky minerálního původu získané z ropy a to jak alifatické, tak i aromatické.

Proteinové filmy a obaly a jejich využití v potravinářství
Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá proteinovými obalovými materiály, které se využívají v potravinářství. Zahrnuje hlavní informace o obalu a popisuje jeho základní charakteristiky. Hlavní část práce je zaměřena na nejčastěji používané druhy proteinových obalů, jejich vlastnosti, výrobu a využití. V závěru práce dochází ke srovnání proteinových obalových materiálů s materiály syntetickými a jsou zde uvedeny klady a zápory.

Využití přírodních polymerních materiálů ve farmacii a lékařství
Práce pojednává o přírodních polymerech, uplatňujících se ve farmacii a lékařství. Mezi takto nejčastěji používané přírodní polymery patří chitosan, alginát, kola-gen, želatiny, kyselina hyaluronová a keratin. U jednotlivých polymerů jsou uvedeny důležité vlastnosti (biodegradabilita, biokompatibilita) nezbytné pro možné využití v daných odvětvích. V práci jsou také popsány konkrétní přírodní polymery, jejich získávání, aplikace, výroba a vlastnosti aplikací. Součástí práce je i charakteristika některých farmaceutických produktů, které jsou k dostání na českém trhu.

Nanovlákenné vzduchové filtry
Bakalářská práce se zabývá nanovlákennými vzduchovými filtry a jejich výrobou. Popisuje samotný proces filtrace i filtrační vlastnosti. Dále se zaměřuje na počátky přípravy nanovláken, na jejich možnou strukturu, na samotný proces elektrostatického zvlákňování i na materiálovou základnu nanovlákenných vzduchových filtrů. Poslední část je věnována dělení filtrů, a to podle tvaru a tříd filtrace.

Závislost struktury polypropylenu na extrémní rychlosti chlazení
Diplomová práce se zabývá vlivem extrémně rychlého chlazení/ohřevu na vzniklou strukturu čistého i nukleovaného polypropylenu. V teoretické části je věnována pozornost struktuře polypropylenu, použitým nukleačním činidlům a užitým metodám termické analýzy. Experimentální část se zabývá vyšetřením efektivity nukleačních činidel při chlazení vysokou rychlostí. Výsledkem bude zpřesnění dosud známých poznatků pomocí nové technologie čipové kalorimetrie (FlashDSC), která umožňuje simulovat reálné zpracovatelské rychlosti, např. vstřikování.

Zpracování vedlejších kolagenních produktů z drůbežáren
Teoretická část charakterizuje vedlejší živočišné produkty a popisuje nakládání s nimi. Popisuje, jak lze využít želatin a hydrolyzátů v potravinářském, fotografickém a farmaceutickém průmyslu. Experimentální část se zabývá využitím drůbežích běháků pro extrakci želatin (případně hydrolyzátů) po předchozím opracování proteolytickým enzymem. Byl sledován vliv vybraných technologických podmínek při zpracování (množství enzymu, doba extrakce, teplota při extrakci) na výtěžek a kvalitu připravených želatin, případně hydrolyzátů. Výsledky byly statisticky zpracovány a byly navrženy optimální technologické podmínky extrakce želatin.

Náhrada urychlovačů ETU/DETU v chloroprenových kaučukových směsích.
Práce se zabývá studiem možnosti náhrady urychlovačů ETU a DETU v chloroprenových kaučukových směsích. Důvodem je zákaz jejich používání kvůli vzniku toxických nitrosaminů během zpracování.

Zavřít

Fakulty a součásti