UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Obhájené práce

Na závěr své studijní dřiny by naši studenti měli dokázat, že čas strávený na přednáškách a v laboratořích nebyl zbytečný. K tomu slouží bakalářské a diplomové práce, při nichž studenti samostatně pracují na tématu, které si sami zvolí a které je jim blízké. Obnáší to práci s odbornou literaturou a taky samostatnou laboratorní práci. Čemu se tedy věnují naši studenti ve svých závěrečných pracích?

Bakalářské práce

Biopolymery jako nosiče aktivních látek v kosmetice
Vedoucí: doc. Ing. Věra Kašpárková, Ph.D.
Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku biopolymerů, jejich vlastnosti a využití v kosmetických formulacích.  Soustředí se zejména na biopolymery používané jako nosiče aktivních látek, ale i na biopolymery patřící do skupiny tzv. cosmeceuticals, tedy biologicky aktivních látek majících přímý vliv na strukturu a fyziologii pokožky. Mnohé z těchto biopolymerů nacházejí využití v anti-aging kosmetice.

Kožní pigmentace a možnosti jejího ovlivnění
Vedoucí: Ing. Jana Pavlačková, Ph.D.
Kůže je před ultrafialovým zářením přirozeně chráněna melaninovou pigmentací. Tato práce seznamuje s procesem tvorby melaninu – melanogenezí, věnuje se přirozené pigmentaci, kožním fototypům a jejich vztahu k ochraně vůči UV záření, a v neposlední řadě také poruchám kožní pigmentace – hypopigmentacím a hyperpigmentacím.

Fyziologická a patogenní mikroflóra kůže
Vedoucí: RNDr. Iva Čermáková, Ph.D.
Lidská pokožka je fyziologicky osídlena rozmanitými druhy mikroorganizmů. Osídlení pokožky je značně individuální, vyvíjí se v průběhu života a je významně ovlivněno vnějšími podmínkami. Bakterie přítomné na povrchu lidské kůže hrají důležitou roli v obraně před patogenními mikroorganizmy a podílí se na vývoji našeho imunitního systému. Práce se věnuje podmínkám výskytu mikroorganizmů na kůži a udává přehled nejdůležitějších zástupců fyziologické i patogenní kožní mikroflóry.

Povrchově aktivní látky rostlinného původu
Vedoucí: Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.
Tato práce se zabývá povrchově aktivními látkami rostlinného původu. První část je soustředěna na klasifikaci běžných povrchově aktivních látek, další kapitoly pak pojednávají o saponinech, jejich složení a možných aplikacích. Druhá část práce je zaměřena na rostlinné zdroje saponinů, jejich základní charakteristiku a vlastnosti. V závěrečné kapitole jsou uvedeny příklady komerčních produktů s obsahem saponinů získaných z vybraných rostlin.

Botulotoxin a kosmetika
Vedoucí: doc. Ing. Rahula Janiš, Ph.D.
Odstraňování průvodních jevů stárnutí, zejména obličejových vrásek, je v popředí zájmu kosmetologie a estetické medicíny. Tato bakalářská práce je zaměřena na využití botulotoxinu v kosmetické a dermatologické praxi. Botulotoxin se zde používá díky svým myorelaxačním účinkům na mimické svaly, což vede k vyhlazení povrchu kůže, tzv. faceliftingu. Práce se věnuje produkci tohoto neurotoxinu, jeho chemické charakteristice a mechanismu toxického působení. Další část je věnována histologii kůže a samotné aplikaci botulotoxinu při redukci vrásek a při snížení fokální hyperhidrózy.

Měření hydratačního potenciálu netradičních humektantů
Vedoucí: Ing. Pavlína Egner, Ph.D.
Tato práce se zabývá měřením hydratačního potenciálu netradičních humektantů v připravených vzorcích kosmetických emulzí. K měření hydratačních účinků byla použita korneometrická metoda v různých aplikačních režimech. Naměřené hydratační účinky emulzí byly vzájemně porovnány. Dále byla měřena hodnota transepidermální ztráty vody a pH kožního povrchu po aplikaci těchto hydratačních látek.

Mikroemulze s obsahem esenciálních olejů
Vedoucí: doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.
Bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací mikroemulzí s obsahem esenciálních olejů. V praktické části byly připraveny mikroemulze s obsahem citronového, skořicového, hřebíčkového nebo tymiánového oleje v přítomnosti etanolu jako ko-surfaktantu, surfaktantu Tween 60 a vody, respektive vody v kombinaci s propylenglykolem. K nalezení vhodného složení zajišťujícího vznik stabilních mikroemulzí byly použity fázové diagramy třísložkového systému. Možné inhibiční účinky připravených mikroemulzí byly testovány na vybraných grampozitivních a gramnegativních bakteriích.

Senzorické vlastnosti kosmetických přípravků s panthenolem proti dětským opruzeninám
Vedoucí: Ing. Jana Pavlačková, Ph.D.
Bakalářská práce je věnována problematice péče o dětskou pokožku, konkrétně o plenkovou oblast a poukazuje na možné obtíže, zejména na opruzeniny. Ve spolupráci s firmou Omega Pharma a. s. byla v praktické části provedena senzorická analýza nově vyvinutých formulací krémů proti opruzeninám obsahujícím panthenol.

Diplomové práce

Studium komplexů chitosanu s ionickým tenzidem
Vedoucí: Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.
Anotace: Diplomová práce se zabývá studiem komplexů chitosanu s anionickým tenzidem dioktylsulfosukcinátem sodným.  Teoretická část se věnuje charakteristice těchto látek a také interakcím mezi tenzidy a polymery. V praktické části je charakterizován chitosan pomocí stanovení stupně deacetylace a molekulové hmotnosti, dále jsou studovány micelizační podmínky použitého anionického tenzidu. Poslední část se zabývá samotnými interakcemi mezi chitosanem a tenzidem s ohledem na reakční podmínky tvorby komplexů.

Stanovení transdermální absorpce kosmetických emulzí in vitro
Vedoucí: doc. Ing. Věra Kašpárková, Ph.D.
Anotace: V teoretické části této diplomové práce je popsán postup pro stanovení transdermální absorpce metodou in vitro, jsou zde obecně charakterizovány kosmetické emulze a podrobněji pak emulze stabilizované částicemi (Pickeringovy emulze). Praktická část je věnována přípravě Pickeringových emulzí s obsahem limonenu, cinnamaldehydu a eugenolu, které jsou stabilizovány nano-krystalickou a mikrofibrilární celulózou. Emulze jsou charakterizovány pomocí stanovení velikosti částic a použity pro testování transdermální absorpce metodou in vitro s využitím Franzových difuzních komůrek. Množství bioaktivních lipofilních látek v jednotlivých vrstvách kůže je stanoveno pomocí HPLC.

Mikrobiologická kontaminace dekorativní kosmetiky
Vedoucí: RNDr. Iva Čermáková, Ph.D.
Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku mikrobiologické kontaminace dekorativní kosmetiky. Teoretická část popisuje postup výroby dekorativní kosmetiky se zaměřením na možná mikrobiologická rizika v jednotlivých fázích výrobního procesu. V praktické části je díky spolupráci s výrobcem dekorativní kosmetiky zmapovaná výroba dřevěných kosmetických tužek. V práci byly odebírány vzorky reprezentující jednotlivé výrobní kroky a byla provedena jejich mikrobiologická analýza. Na základě výsledků byla navržena opatření vedoucí ke snížení rizika mikrobiální kontaminace.

Mechanické vlastnosti lidského vlasu
Vedoucí: Ing. Martina Černeková, Ph.D.
Anotace: V této práci se studentka zaměřila na mechanické vlastnosti lidských vlasů. Díky znalosti kvality a mechanických vlastností vlasů je možné upravit či vyvinout takové složení přípravků, které by vlasům poskytovalo optimální péči. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky o struktuře, růstu a fyzikálních vlastnostech vlasu, část rešerše je věnována i vlivům, kterým jsou vlasy vystaveny. V praktické části je otestována a navržena metodika tahových zkoušek vlasů.

In vitro charakteristika SPF a UVA kosmetických přípravků
Vedoucí: Ing. Jana Pavlačková, Ph.D.
Anotace: Diplomová práce se zabývá stanovením SPF a UVA-PF kosmetických přípravků metodou in vitro před a po umělé UV expozici. Literární rešerše popisuje problematiku účinků UV záření na kůži a charakterizuje UV filtry používané v současnosti včetně metod stanovení SPF. V praktické části byly testovány komerčně dostupné opalovací přípravky, u kterých byly hodnoceny parametry SPF a UVA-PF a také jejich voděodolnost.

Vliv fyzikálních faktorů na stabilitu emulzí
Vedoucí: Ing. Pavlína Egner, Ph.D.
Anotace: Tato práce je zaměřena na přípravu emulzí a studium vlivu fyzikálních faktorů na jejich stabilitu. Emulze byly připravovány pomocí systému dvou neionických emulgátorů, jejichž celkové množství bylo 3,5 a 4,5 %. U vyrobených emulzí byla měněna hodnota HLB, poměr olejové a vodné fáze, koncentrace emulgátorů a podmínky skladování. Ihned po jejich přípravě a v pravidelných intervalech, byla u těchto emulzí provedena základní charakteristika pomocí vizuálního pozorování, měření velikosti částic a mikroskopie. Vzorky emulzí byly uchovávány v různých teplotních režimech (4, 25 a 37 °C).

Vliv teploty na stabilitu a antimikrobní účinnost kosmetických gelů
Vedoucí: Ing. Pavlína Egner, Ph.D.
Anotace: Práce byla zaměřená na testování stability gelů obohacených o netradiční antimikrobní látky (kyselina mandlová a esenciální oleje) a následné ověřování jejich antimikrobních vlastností. Základem pro tvorbu gelů byla látka na bázi kyseliny akrylové (Carbomer).

In-vivo charakterizace bariérové funkce kůže postižené atopickou dermatitidou
Vedoucí: Ing. Jana Pavlačková, Ph.D.
Anotace: V této práci se studentka zaměřila na problematiku bariérové funkce kůže postižené atopickou dermatitidou. Pomocí instrumentálních metod byla in vivo testována účinnost přípravků určených k péči o kůži postiženou atopickou dermatitidou. Sledovanými parametry byly hydratační účinky, transepidermální a povrchová ztráta vody, okluzivní účinek nebo změna hodnot pH pokožky.

Charakterizace hyaluronanu pomocí gelové permeační chromatografie
Vedoucí: doc. Ing. Věra Kašpárková, Ph.D.
Anotace: Cílem této diplomové práce bylo nalezení chromatografických podmínek vhodných ke stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností komerčních vzorků hyaluronanu. K tomuto účelu byla použita metoda GPC (gelová permeační chromatografie) využívající refraktometrický a viskozitní detektor. Práce se věnuje sledování vlivu složení mobilní fáze na kvalitu separace s cílem vybrat k charakterizaci hyaluronanu nejvhodnější mobilní fázi, jsou testovány rovněž podmínky rozpouštění a přípravy jak vzorků hyaluronanu, tak standardů použitých pro kalibraci přístroje.

Stanovení kovů v rostlinných olejích
Vedoucí: Ing. Ondřej Rudolf, Ph.D.
Anotace: V této diplomové práci bylo 34 vzorků jedlých rostlinných olejů podrobeno analýze obsahu kovových prvků (Fe, Zn, Cu, Cr, Ni a Hg) metodou AAS (atomová absorpční spektrometrie) po předchozím rozkladu kyselinou v mikrovlnném poli. Teoretická část se věnuje zhodnocení rostlinných olejů jako důležité složky lidské výživy, dále pak popisuje toxické a přirozeně se vyskytující kovy a metody, kterými lze koncentraci jednotlivých kovových prvků stanovit.

Zavřít

Fakulty a součásti