Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Roman Čermák obhájil post děkana Fakulty technologické UTB

V úterý 7. června 2022 převzal prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. z rukou rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jmenování děkanem Fakulty technologické. Od 1. července 2022 naváže na předchozí úspěšné působení v tomto úřadu. Děkanem se stává na další čtyřleté funkční období.

Za hlavní úkol vysoké školy, a tedy i Fakulty technologické UTB ve Zlíně, považuje výchovu absolventů, kteří se stanou klíčovými odborníky v praxi.

„Vzdělávání vnímám jako proces vzájemného porozumění mezi studenty, pedagogy a budoucími zaměstnavateli. Se svým týmem se chci proto zaměřit na rozvoj studijních programů, který povede k získávání znalostí a dovedností, na nichž se jako na podstatných shodnou právě tyto tři skupiny. V tomto ohledu považuji za důležité vytvořit během studia adekvátní prostor pro individuální práci se studenty, ať již při vědeckém bádání v našich laboratořích, nebo na stáži v zahraničí či u průmyslových partnerů. Domnívám se, že vyvážený poměr mezi studiem teoretických znalostí a praktických dovedností povede k lepší startovní pozici našich absolventů na trhu práce a dalšímu rozvoji jejich profesní kariéry,“ přibližuje svůj záměr děkan Čermák.

Pro technické vzdělávání je podle něj taktéž klíčové, aby vysoká škola byla lídrem ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích v oborech, které tvoří jádro jejího odborného zaměření. Fakulta technologická si v těchto činnostech doposud vedla velmi dobře a úlohou dalších let je tuto pozici vylepšovat cílenou podporou špičkového výzkumu a spolupráce s praxí. Zároveň dodává, že zásadní roli v tomto ohledu hrají zaměstnanci fakulty, jejich motivace a mezinárodní zkušenosti, které hodlá podporovat spravedlivým a adekvátním finančním ohodnocením a možností realizace zahraničních stáží.

„K naplnění těchto vizí bude nezbytné zajistit stabilní financování pro obnovu a rozvoj infrastruktury, jelikož technické vzdělávání, věda a výzkum nelze realizovat bez kvalitního vybavení a adekvátních prostor. Jsem rád, že se Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně shodla na nutnosti realizace novostavby na místě stávající historické budovy Fakulty technologické. Se svým týmem vyvineme maximální součinnost, aby v průběhu čtyřech let došlo k naplnění tohoto cíle a Fakulta technologická se i díky tomu mohla skokově posunout v kvalitě všech činností, které jsou od ní očekávány,“ uzavírá.

Fakulty a součásti

Zavřít