Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Staňte se akademickým senátorem

Od dnešního dne máte jedinečnou možnost přidat se mezi 11 vyvolených, kteří mají moc zásadním způsobem ovlivňovat chod i směřování fakulty. V nejbližších dnech totiž proběhnou volby do Akademického senátu fakulty, a to na období 2021 až 2024.


Protokol o volbách do Akademického senátu Fakulty technologické UTB ve Zlíně pro funkční období 2021 – 2024


Návod pro elektronickou formu hlasování
Voleb do AS FT


Takzvaný “malý senát” spojuje studenty i akademiky Fakulty technologické, kteří se po dobu minimálně 3 let zasazují o její hladké a spokojené fungování. Aktuálně tomuto orgánu velí docent Michal Staněk (Ústav výrobního inženýrství) s místo předsedajícím doktorem Michalem Rouchalem (Ústav chemie). Co by vás o práci našeho senátu mohlo zajímat a proč by vám volby rozhodně neměly být jedno?


PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ

K čemu je Akademický senát?
Možná vás překvapí jak silné kompetence tento orgán má, fakulta bez něj nemůže fungovat. Umožňuje svým členům vyjádřit svůj názor na dlouhodobé i krátkodobé plány fakulty i možnost podílet se na řešení problémů a příležitosti.

Co všechno byste tedy jako členové AS FT mohli ovlivňovat?

  • dlouhodobý záměr fakulty
  • návrh jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
  • rozdělení finančních prostředků fakulty
  • vnitřní předpisy fakulty
  • podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech
  • jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
  • návrhy na vznik studijních programů
  • jmenování proděkanů
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Kdo a jak může do senátu fakulty kandidovat?
Ve volbách do AS FT se volí za Fakultu technologickou 6 zástupců akademických pracovníků a 5 zástupců studentů. Kandidovat mohou všichni akademičtí pracovníci FT a studenti zapsaní ve studijních programech uskutečňovaných FT (každý kandiduje a volí ve svém volebním obvodu). Pokud je někdo zároveň studentem i akademickým pracovníkem, musí si zvolit, za kterou sekci se bude voleb účastnit.

Musíte být navrženi a jde to i online
Kandidáta je třeba navrhnout pomocí návrhového lístku. Není to tak, že si tam hodíte kohokoli bez jeho vědomí, navržený kandidát musí s návrhem souhlasit a potvrdit jej podpisem, spolu s podpisem navrhovatele (student, pedagog).

Vyplněné návrhové lístky se buď vhazují do zapečetěné urny umístěné v kanceláři asistentky děkana (U1/313), nebo je možno zaslat scan vyplněného a podepsaného návrhového lístku prostřednictvím elektronické pošty z vaší univerzitní adresy na adresu předsedkyně volební komise (dvorackova@utb.cz). V obou případech je třeba dodržet termín do úterý 6. 4. 2021 do 12:00 hodin.

Kdo a jak může volit?
S voliči je to stejně jako s kandidáty, takže mají možnost volit všichni akademičtí pracovníci a studenti FT. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Ten voliči dostanou na základě prokázání totožnosti (nejlépe průkazem studenta či zaměstnance). Každý volič může v příslušném volebním obvodu odevzdat hlas maximálně takovému počtu kandidátů, kolik je v AS zástupců tohoto obvodu, tedy 6 akademickým pracovníkům a 5 studentům.

V případě, že nám epidemiologická opatření neumožní realizovat volby klasickým popsaným způsobem, jde připraveni i na distanční online formu. V tomto případě by voliči obdrželi podrobný návod emailem, a to nejpozději tři dny před prvním dnem konání voleb (tj. 12. 4. 2021).

Jaké jsou důležité termíny v nadcházejících volbách?

Jaké jsou povinnosti člena AS FT?
Povinností člena AS je účastnit se zasedání, která probíhají zpravidla jednou za 14 dní a svědomitě se na ně připravovat. Dále musí samozřejmě jednat v souladu s právními normami státu, UTB a FT, s demokratickými a akademickými principy a s čistým svědomím, nestranností a odpovědností.

Proč má smysl jít k volbám?
Volby do Akademického senátu jsou stejně důležité jako jiné volby, vždyť spousta z nás tráví na fakultě významnou část svého života a její fungování nás tak denně ovlivňuje a nemůže být lhostejné. Zvolení zástupci by měli jednat ve prospěch voličů a v zájmech fakulty.
A na voličích je, aby byla důležitá práva a povinnosti přidělena důvěryhodným a neovlivnitelným lidem s vlastním názorem a láskou k fakultě. 


Buďme rádi, že máme možnost volit, věnujme tomu trochu času a podpořme své vybrané kandidáty. Vždyť právě ti pak mohou rozhodovat i o našich osudech.

Fakulty a součásti

Zavřít