UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Obhájené práce

Každý rok u nás vzniká řada odborných a inspirativních prací. Podívejte se na ty nejzajímavější z nich:

Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií

Použití agrochemikálií uzavřených v částicích může snížit jejich toxicitu vůči necílovým organismům a snížit problémy, které způsobují v životním prostředí.

Posouzení biodegradability PLA filmů s aditivy upravujícími jejich senzitivitu k hydrolýze

Snaha přesně naprogramovat životnost a rozklad plastového materiálu v prostředí.

Izolace a charakterizace mikrobiálních degradérů aromaticko-alifatických polyesterů

V rámci práce byly pomocí kultivace a molekulárně biologických metod identifikovány půdní bakterie, které jsou schopné rozkládat vybraný polymer používaný často například v zemědělství. Práce získala první místo ve své kategorii na Studentské vědecké odborné konferenci organizované v rámci SVOČ.

Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty

Studium látek, které naváží ionty olova, mědi a jejich směsí z vodných roztoků na struktury vzniklých zeolitů. Značná pozornost je věnována vlivům, které mohou působit na samotnou iontovou výměnu a adsorpci. Práce oceněna na XIX. ročníku „Ceny Karla Velka 2017“, XXV. Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY – LUHAČOVICE 2017.

Optimalizace solidifikační receptury pomocí vícefaktorové regresní analýzy

Diplomová práce se zabývá stabilizací/solidifikací odpadu s vysokým obsahem zinku. Odpad pochází od španělské firmy, která provádí pozinkování kovových součástí. Byly provedeny vyluhovací testy solidifikovaného odpadu s těmito pojivy: cementem, cementem a popílkem, produktem fluidního spalování uhlí a cementem s přísadou aditiva, hyd-rogenuhličitanu sodného. Práce publikována (Q1 časopis): Stabilization/solidification of hot dip galvanizing ash using different Binders.

Mikrobiální degradace N-methyl-2-pyrrolidonu v povrchové stojaté vodě

Bakalářská práce se věnuje otázce, zda je ve stojaté povrchové vodě N-methyl-2-pyrrolidon rozkládán. Potažmo zda v této vodě žijí mikroorganismy, které jej využívají jako svou živinu. Cílem práce bylo také najít a pokusit se identifikovat ty bakteriální kultury, které jsou rozkladu N-methyl-2-pyrrolidonu schopny.

Vlastnosti a identifikace degradačních bakterií isolovaných z povrchových vod

Bakterie byly zkoumány z pohledu biochemických, růstových, degradačních vlastností a pocházely z povrchových vod tekoucích, stojatých a pramenných. Bylo zjištěno, že všechny bakterie jsou schopny rozkládat N-methyl-2-pyrrolidon v koncentraci 300 mg/l. Některé kultury bakterií mají například schopnost rychlé degradace, jsou schopné růst při vyšších koncentracích solí.

Biodegradace polymerních materiálů v termofilním anaerobním prostředí

Výsledky prokázaly, že zaočkování kalu může vést ke zlepšení procesu biodegradace. Zaočkování se projeví také v počáteční rychlosti rozkladu, kdy se významně zkrátí lagová fáze. Výsledky práce byly publikovány časopise Polymer Testing.

Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí

Objektem diplomové práce bylo sledování biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním mezofilním (37 °C) a termofilním (55 °C) vodném prostředí. Bylo zjištěno, že teplota výrazně ovlivňuje jak stupeň abiotické hydrolýzy, tak biodegradaci materiálů na bázi PLA. Výsledky práce byly prezentovány a oceněny na konferenci Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí.

Termické vlastnosti vybraných polyesterů

Praktická část této práce se věnuje metodě diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a vyhodnocení získaných výsledků u jednotlivých polymerů pomocí této metody termické analýzy v závislosti na době hydrolýzy. Pro každou teplotu, při níž byla hydrolýza prováděna a pro významné dny odběru jednotlivých vzorků hydrolyzovaných polymerů.

Kromě vlastních závěrečných prací notně spolupracujeme i ostatními ústavy, kde vypomáháme v oblasti mikrobiologie. V těchto pracích je vždy proveden mikrobiologický výzkum s cílem zmapování výskytu a množství vybraných indikátorových skupin mikroorganizmů jednotlivých produktů a je provedena analýza biogenních aminů (toxických i esenciálních látek pro člověka) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Nejčastěji spoluvytváříme výzkumy pro studenty potravinářských oborů FT. V posledních letech jsme se podíleli například na tématech:

  • Izolace dekarboxyláza-pozitivních bakterií ze sýrů zrajících v solném nálevu
  • Změny vývoje mikroflóry během výroby a skladování masného výrobku
  • Izolace mikroorganizmů degradujících biogenní aminy
  • Mikrobiologická analýza typických asijských fermentovaných potravin
  • Vliv protektivní kultury na produkci vybraných biogenních aminů u Lactobacillus curvatus v podmínkách in vitro a v mléce
  • Vliv vybraných faktorů na kulturu degradující biogenní aminy v podmínkách in vitro.
Zavřít

Fakulty a součásti