Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav výrobního inženýrství

Studium

Ústav výrobního inženýrství má na svých bedrech programy, které nabízí mezioborové studium na rozhraní polymerních materiálů, technologií a strojírenských disciplín související s návrhem výrobků z polymerů a nástrojů pro jejich výrobu. Charakter studia vychovává absolventa schopného řešit problémy související se zpracováním polymerů a kovů, s návrhy a výrobou nástrojů s využitím výrobního zařízení včetně robotů a manipulátorů. V navazujícím studiu jsou prohlubovány znalosti v oblasti návrhu a výroby dílů z polymerních materiálů a nástrojů pro jejich výrobu, včetně řízení jakosti.

Absolventi programu jsou vysoce žádaní především v automobilovém a leteckém průmyslu – firmy s tímto zaměřením (Varroc Lighting, Hella, Bosch, Evektor a další) se zásadně podílí na náplni tzv. semináře oboru, který tvoří soubor odborných firemních přednášek a exkurzí zařazených do studijních plánů. Firemní odborníci jsou i členy komisí pro státní závěrečné zkoušky, a mají tak možnost podílet se na kontinuálních inovacích obsahu odborných předmětů v souvislosti s aktuálními odbornými nároky na absolventy.

V rámci bakalářského studia je možné studovat program Procesní inženýrství, který poskytuje vyvážený rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností. Absolventi mají předpoklady pro uplatnění v technických, technologických a konstrukčních pozicích, zejména ve firmách spotřebního a strojírenského průmyslu. Nacházejí uplatnění v řadě průmyslových odvětví, zejména v provozech jako technologové nebo v konstrukčních či projektových kancelářích jako konstruktéři a projektanti.

V navazujícím magisterském studiu se výuka zaměřuje na 3 studijní programy:

Naší prioritou je také doktorské studium, tedy výchova nových odborníků schopných exaktního popisu zpracovatelských procesů, návrhů velmi složitých výrobků z polymerů a nástrojů pro jejich výrobu vč. modelování mechanického chování výrobků a simulací zpracovatelských procesů. Absolventi jsou vybaveni širokými znalostmi vlastností a chování konstrukčních polymerů, kompozitů a kovových materiálů a také znalostmi procesů při zpracování na finální výrobky a nástroje. V rámci doktorského studia je možné studovat programy Procesní inženýrství a Nástroje a procesy.

Uplatnění

Absolventi jsou inženýři, kteří jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem komplexně řešit technickou a technologickou přípravu výroby, a s využitím znalostí teorií, konceptů a metod rozvíjet procesy, jejich navrhování a vedení. Hluboké znalosti současných technologií, výpočetní techniky, programování ve výrobě a potřebných znalostí z oblasti materiálů, technických měřicích metod, výrobní logistiky a plánování výroby předurčují absolventy pro mimořádné a perspektivní uplatnění ve výrobě zpracovatelských nástrojů, ve strojírenských podnicích s CNC technikou, nekonvenčními a aditivními technologiemi, a v provozech plastikářských a gumárenských firem.

Absolvent umí s pomocí pokročilých výzkumných technik řešit problémy související se zpracováním kovových i nekovových materiálů, s navrhováním a výrobou nástrojů, a také s využitím výrobního zařízení. Má předpoklady zejména pro plnění technických, technologických a řídicích funkcí ve zpracovatelském průmyslu. Značná část absolventů nachází uplatnění v automobilovém průmyslu a na něj navazujících oborech, v provozech jako technologové, nebo také v konstrukčních či projektových kancelářích jako konstruktéři a projektanti.

Široké uplatnění absolventů v průmyslové sféře je během studia v prezenční formě podporováno přednáškovým cyklem odborníků z firem sdružených v automobilových, plastikářských a leteckých klastrech, a na ně navazujícími dlouhodobými stážemi a firemními diplomovými pracemi. Současně kladený důraz a motivace k tvůrčí práci připravuje absolventy i pro navazující doktorské studium.

Profily a uplatnění absolventů jednotlivých oborů UVI

Procesní inženýrství

Absolventi mají předpoklady pro uplatnění v technických, technologických a konstrukčních pozicích, zejména ve firmách spotřebního a strojírenského průmyslu. Jsou odborníci v oblasti vlastností a aplikace polymerních a kovových materiálů, jakož i technologií a strojů používaných při jejich zpracování. Po dokončení studia nacházejí tito studenti uplatnění v řadě průmyslových odvětví, zejména v provozech jako technologové nebo v konstrukčních či projektových kancelářích jako konstruktéři a projektanti

Konstrukce nástrojů

Absolventi jsou odborníky v oblasti vlastností polymerních a kovových materiálů, stejně tak i technologií a strojů používaných při jejich zpracování. Během studia získávají znalosti z oblasti mechanického chování kovů, polymerů a kompozitů. Jsou schopni navrhnout výrobek včetně návrhu nástroje pro jeho výrobu, což jim dává téměř nadpozemské možnosti. Své uplatnění nacházejí v konstrukčních kancelářích jako konstruktéři nástrojů pro zpracování kovů a polymerů, v technologických profesích při zpracování polymerů a ve strojírenství, při výrobě strojů, zařízení a nástrojů.

Výrobní inženýrství

Mezioborový charakter studia tohoto oboru umožňuje vychovat absolventy schopné řešit problémy související se zpracováním kovových a nekovových materiálů s důrazem na tzv. multifunkční materiály na bázi plastů, pryže a kompozitů, s návrhy a výrobou zpracovatelských nástrojů s využitím výrobního zařízení včetně robotů a manipulátorů. Důraz je kladen na schopnosti prakticky využívat a dále rozvíjet analytické metody při řešení technických problémů.

Řízení jakosti

Absolventi jsou vybaveni znalostmi z problematiky zabezpečování jakosti procesů i prostředí, ekonomiky a řízení, psychologie a práva a nezbytnou způsobilostí k použití počítačů pro různé činnosti. Uplatní se jako specialisté pro budování, udržování a rozvoj systémů managementu jakosti v průmyslových podnicích, organizacích služeb i veřejném sektoru. Zejména najdou využití jako pracovníci útvarů řízení jakosti, vedoucí technické kontroly, inspektoři jakosti ve výrobních procesech nebo interní auditoři jakosti v různých organizacích. Absolventi jsou schopni aplikovat všechny progresivní metody a prostředky řízení jakosti v souladu s požadavky souboru norem ISO.

 

Fakulty a součásti

Zavřít