Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěchy

Ústav chemie

Cubane Arrives on the Cucurbituril Scene (2017)

Jelínková, H. Surmová, A. Matelová, M. Rouchal, Z. Prucková, L. Dastychová, M. Nečas, R. Vícha: Cubane Arrives on the Cucurbituril Scene.
Organic Letters 2017, 19, 2698–2701. (IF2016 = 6,579)

Klecové uhlovodíky představují velmi zajímavé základní struktury pro přípravu supramolekulárních ligandů s velmi vysokými afinitami k některým makrocyklům, například cucurbiturilům (CBn). Deriváty velmi zajímavého uhlovodíku kubanu stály až dosud stranou zájmu chemiků. V této publikaci popisujeme přípravu prvního známého dikationtového kubanového ligandu a jeho supramolekulární chování ve směsích s cyklodextriny a cucurbiturily. K velmi zajímavým výsledkům patří úspěšná příprava monokrystalu komplexu tohoto ligandu s CB7 a CB7 a popis struktury pomocí RTG difrakční analýzy.


Cooperative binding of cucurbit[n]urils and b-cyclodextrin to heteroditopic imidazolium-based guests (2016)

Branná, J. Černochová, M. Rouchal, P. Kulhánek, M. Babinský, R. Marek, M. Nečas, I. Kuřitka, R. Vícha:
Cooperative binding of cucurbit[n]urils and b-cyclodextrin to heteroditopic imidazolium-based guests.
Journal of Organic Chemistry 2016, 81, 9595–9604. (IF2016 = 4,849)

Vícevazebné ligandy pro supramolekulární systémy se ukazují jako slibné komponenty například pro konstrukci molekulárních senzorů či přepínačů. S rostoucí složitostí těchto ligandů ale zároveň roste počet možností konečného uspořádání supramolekulárních útvarů. Navíc se ukazuje, že na výslednou podobu komplexů mají zásadní vliv i jevy, které se nemohly projevit při studiu jednovazebných modelů. Mezi tyto jevy patří například vzájemné interakce mezi vázanými makrocykly nebo soutěžení vazebných míst v rámci jednoho komplexu. Důsledkem těchto sekundárních jevů může být zcela jiné uspořádání výsledného komplexu než by napovídaly individuální preference vazebných míst. V této publikaci jsme popsali přípravu několika ligandů se dvěma vazebnými místy, popsali kvantitativně interakce mezi makrocykly a připravili jeden supramolekulární systém s geometrií odporující původním očekáváním.


Rotaxanes capped with hosts: supramolecular behavior of adamantylated bisimidazolium salts containing a biphenyl centerpiece (2015)

Branná, M. Rouchal, Z. Prucková, L. Dastychová, R. Lenobel, T. Pospíšil, K. Maláč, R. Vícha:
Rotaxanes capped with hosts: supramolecular behavior of adamantylated bisimidazolium salts containing a biphenyl centerpiece.
Chemistry – A European Journal 2015, 21, 11712–11718. (IF2016 = 5,317)

V této publikaci popisujeme přípravu a supramolekulární chování ligandů se třemi vazebnými místy.  Nejzajímavější zjištění bylo, že více stericky bráněný ligand pevněji vázal některé makrocykly a umožnoval tak navázání více jednotek makrocyklu než ligand, který mohl makrocykly volně prokluzovat. Dále jsme v této práci demonstrovali možnost připravit rotaxanové struktury, tedy uspořádání molekul s jedním makrocyklem uvězněným na ose ligandu pomocí dvou supramolekulárních uzávěrů. Výhoda proti kovalentním uzávěrům spočívá v možnosti vyvolání rozpadu tohoto rotaxanu přidáním kompetitoru pro makrocykly sloužící jako uzávěry. Toto zjištění má velký význam při návrhu a konstrukci molekulárních strojků.


Design, Synthesis and Antitubercular Potency of 4-Hydroxyquinolin-2(1H)-ones (2017)

Macedo de, M. B.; Kimmel, R.; Urankar, D.; Gazvoda, M.; Peixoto, A.; Cools, F.; Torfs, E.; Verschaeve, L.; Lima, E. S.; Lyčka, A.; Milićević, D.; Klásek, A.; Cos, P.; Kafka, S.; Košmrlj, J.; Cappoen, D.:
Design, Synthesis and Antitubercular Potency of 4-Hydroxyquinolin-2(1H)-ones.
Euopean  Journal of Medicinal Chemistry 2017, 138, 491-500. (IF2016 = 4,519)

V této studii, otištěné v jednom z nejprestižnějších časopisů z oblasti medicinální chemie, byly navrženy 50-členná knihovna substituovaných 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů a dva úzce příbuzné analogy. Všechny sloučeniny byly ohodnoceny in-silico z hlediska podobnosti s léčivy a následně syntetizovány. Třináct derivátů s fenylovou skupinou v poloze 3 vykazovalo minimální inhibiční koncentraci vůči Mycobacterium tuberculosis H37Ra nižší než 10 mM a vůči Mycobacterium bovis AN5A nižší než 15 mM, avšak tyto sloučeniny byly neaktivní vůči rychle rostoucím druhům mykobakterií. Žádný z vybraných derivátů nevykazoval akutní toxicitu vůči buňkám MRC-5 ani časné známky genotoxicity v testu Vitotox™ v rozmezí aktivních koncentrací. Studie vztahu struktura-aktivita poskytla určitou představu o další příznivé substituci skeletu 4-hydroxychinolin-2(1H)-onu a nakonec jako nejslibnější člen knihovny byl vybrán 6-fluor-4-hydroxy-3-fenylchinolin-2(1H)-on s hodnotou MIC 3,2 mM a s hodnotou CC50 vůči MRC-5 67,4 mM.


Synthesis of 1,4-Benzodiazepine-2,5-diones by Base Promoted Ring Expansion of 3-Aminoquinoline-2,4-diones (2017)

Křemen, F.; Gazvoda, M.; Kafka, S.; Proisl, K.; Srholcová, A.; Klásek, A.; Urankar, D.; Košmrlj, J.:
Synthesis of 1,4-Benzodiazepine-2,5-diones by Base Promoted Ring Expansion of 3-Aminoquinoline-2,4-diones.
Journal of Organic Chemistry 2017, 82, 715-722. (IF2016 = 4,849)

V článku je popsána reaktivita 3-aminochinolin-2,4-dionů, která dosud neměla obdobu. Tyto sloučeniny v zásaditém prostředí podléhají molekulárnímu přesmyku, jehož produkty jsou 1,4-benzodiazepin-2,5-diony. Přeměna probíhá za mírných podmínek při použití 1,1,3,3-tetramethylguanidinu, ethoxidu sodného nebo benzyltrimethylamonium-hydroxidu jako báze. Navržený mechanismus přesmyku a konformační rovnováha 1,4-benzodiazepin-2,5-dionových kruhů jsou předmětem diskuse.


Indolization of N-(α-Ketoacyl)anthranilic Acids into 2-(Indol-2-carboxamido)benzoic Acids and 2-Indolyl-3,1-benzoxazin-4-ones and Their NMR Study (2014)

Proisl, K.; Kafka, S.; Urankar, D.; Gazvoda, M.; Kimmel, R.; Košmrlj, J.:
Fischer Indolization of N-(α-Ketoacyl)anthranilic Acids into 2-(Indol-2-carboxamido)benzoic Acids and 2-Indolyl-3,1-benzoxazin-4-ones and Their NMR Study.
Organic & Biomolecular Chemistry 2014, 12, 9650-9664.

Reakcí N-(α-ketoacyl)anthranilových kyselin s fenylhydraziniumchloridem ve vroucí kyselině octové byly připraveny 2-(indol-2-karboxamido)benzoové kyseliny s dobrými až vynikajícími výtěžky a 2-indolyl-3,1-benzoxazin-4-ony jako vedlejší produkty. Tvorba uvedených vedlejších produktů může být snadno potlačena hydrolytickým zpracováním. Alternativně zvýšením reakční teploty nebo prodloužením reakční doby mohou být získány výhradně 2-indolyl-l-benzoxazin-4-ony. Studie byla zaměřena na optimalizaci reakčních podmínek, rozsah výchozích sloučenin a průběh jejich přeměn. Produkty byly characterizovány 1H-, 13C- a 15N-NMR spektry. Rezonance byly přiřazeny na základě standardních 1D a vybraných 2D NMR experimentů (1H–1H gs-COSY, 1H–13C gs-HSQC, 1H–13C gs-HMBC) s 1H–15N gs-HMBC jako praktickým nástrojem pro stanovení chemických posunů v 15N-NMR spektrech při přirozeném zastoupení isotopu 15N.


Fakulty a součásti

Zavřít