Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Struktura

Proděkani fakulty

Proděkani jsou akademičtí funkcionáři zastupující děkana, kteří mají zpravidla na starosti vymezené oblasti, na které se zaměřuje jejich pozornost a úsilí. Na Fakultě technologické tak máme hned čtyři:

Proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia, který se stará o blaho nových studentů a úzce spolupracuje s proděkanem pro magistry i studijním oddělením, které je mu podřízeno. Právě na něj se můžete obrátit se svými studijními problémy a nejasnostmi. V jeho dikci jsou přijímací řízení, stipendia, poplatky, akreditace bakalářských programů a samozřejmě účast na studijních ceremoniích.

Proděkan pro pedagogickou činnost magisterského studia, který se zajímá a stará o studenty v magisterských ročnících. Rovněž často spolupracuje s proděkanem pro bakalářské studium i studijním oddělením, které je i jemu podřízeno. Má na starosti akreditace magisterských oborů, studijní záležitosti magisterských programů, stipendia a další záležitosti spojené se studiem.

Proděkan pro tvůrčí činnost vede oddělení Vědy a výzkumu fakulty, má přehled o probíhajících projektech, Interní grantové agentuře, habilitačních řízeních i řízeních ke jmenování profesorem a má pod palcem studenty doktorských studijních programů. Ve volných chvílích ještě stíhá agentu Studentské vědecké a odborné činnosti a snaží se o získání maximálního počtu Ph.D. studentů.

Proděkan pro mezinárodní vztahy a spolupráci s praxí je kontaktní osobou pro spolupráci fakulty jednak na úrovni komerční ale i mezinárodní. Udržuje kontakty s firemními partnery, dojednává spolupráce, utužuje vztahy s univerzitami v zahraničí a dělá vše pro dobré jméno fakulty. Nevyhýbá se ani spolupráci s dalšími vysokými či středními školami v ČR a spadá pod něj Mezinárodní oddělení fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít