Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabídka spolupráce

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Zajímáš se o biologii, fyziku, chemii, strojírenství nebo potravinářství? Toužíš po vědeckém plášti a v laboratoř je pro tebe vysněným místem? Pak zbystři a upři svůj zrak na nabídku projektů, které jsme pro tebe vymysleli na Fakultě technologické UTB ve Zlíně.

Rozhodneš-li se věnovat svůj volný čas práci na kterémkoliv z nabízených témat, získáš unikátní příležitost podílet se na řešení aktuálních vědeckých problémů, staneš se součástí některého ze zaběhnutých vědeckých týmů působících na fakultě, budeš pracovat na moderních a vysoce sofistikovaných přístrojích, ale hlavně se budeš vědou královsky bavit! 🙂

Přihlásit se můžeš prostřednictvím jednoduchého internetového formuláře, který nalezneš na https://bit.ly/FTUTB_SOC

Termín pro odeslání přihlášky je 31. 10.  2022.

Samotné stáže vypuknou dle domluvy s garantem a výsledky své práce budeš moci prezentovat na soutěži SOČ v roce 2023 nebo 2024. Podmínky pro průběh tvé stáže budeme řešit individuálně podle tvých možností.

TÉMATA

Jednotlivá témata jsme samozřejmě volili s ohledem na obory, které u nás vyučujeme. Realizovat se můžeš v těchto oblastech:

  • Chemie
  • Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
  • Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
  • Ochrana a tvorba životního prostředí

CHEMIE

Garant: Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.
Do roku 2030 by měly jednorázové obaly obsahovat alespoň 30 % recyklátu. S přídavkem recyklátu do surového materiálu se ale radikálně mění jeho vlastnosti. V rámci této práce vyrobíme materiálovou směs z odpadních obalů a panenského materiálu. Tuto směs otestujeme na její základní vlastnosti a analyzována bude také zpracovatelnost a krystalizační chování s využitím diferenciální snímací kalorimetrie a rentgenové difrakce. Jedná se jak o fyzikální, tak i o chemické téma současně, které se komplexně zabývá materiály i jejich dopadem na životní prostředí.

Garant: Ing. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Polypropylen se využívá v mnoha odvětvích díky dobrým vlastnostem, zpracovatelnosti a nízké ceně. Je však nepolární a neobsahuje funkční skupiny, nelze jej tedy úspěšně mísit s ostatními polymery. Tato nevýhoda může být vyřešena přídavkem maleinanhydridu. Některé aplikace naopak vyžadují vyšší houževnatost použitého polypropylenu, čehož můžeme docílit přídavkem specifického nukleačního činidla. Cílem této práce je připravit směsi lineárního polypropylenu s polypropylenem modifikovaným maleinanhydridem a β-nukleačním činidlem a u připravených směsí charakterizovat nadmolekulární strukturu pomocí širokoúhlé rentgenové difrakce a tepelné vlastnosti diferenciální snímací kalorimetrií.

Garant: prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D
I odpad může být zdroj. To platí nejen v případě recyklace materiálů, jako je plast či sklo, ale také v oblasti zpracování vedlejších živočišných produktů. Odborná činnost bude spočívat ve zpracování vybrané sladkovodní rybí tkáně bohaté na kolagen. Rybí tkáň bude řízeným způsobem přečištěna od doprovodných složek (zejména tuku, minerálních látek a nekolagenních bílkovin). Želatiny budou připraveny biotechnologickým opracováním kolagenu s využitím specifické potravinářské proteasy a vícestupňovou extrakcí horkou vodou. Student zpracuje výsledky tabelárně, graficky, provede diskusi. Výstupem bude rámcový návrh technologických podmínek zpracování vybrané tkáně na želatiny. Výsledky rovněž poslouží jako podklad pro další výzkumnou činnost v dané oblasti.

Garant: Ing. Soňa Zenzingerová
Mohou se staré pneumatiky, které by se jinak skládkovaly nebo spalovaly, stát užitečnou složkou zlepšující vlastnosti původního materiálu? Zkusíme vytvořit směs z polymeru polybutenu-1 s pneumatikovým prachem. Prach bude získán z použitých pneumatik drcením a následnou úpravou. Vytvořená směs s různým obsahem pneumatikového prachu bude podrobena základnímu mechanickému testování, budou zjišťovány chemické vlastnosti (odolnost rozpouštědlům, hydrofilita/hydrofobita) a pozorována vnitřní struktura za pomoci elektronového mikroskopu.

Garant: doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.
Když se řekne polyamidy, možná si nic konkrétního nevybavíte. Přesto je takřka jisté, že se s nimi setkáváte denně. Polyamidové vlákno se totiž běžně využívá například při výrobě textilií. Cílem práce je prozkoumat dlouhodobé přirozené stárnutí polyamidů vystavených různým dávkám beta radiačního záření. Budou zjišťovány změny struktury v závislosti na době ozáření pomocí rentgenové difrakce, infračervené spektroskopie a diferenciální skenovací kalorimetrie.

Garant: Ing. Ondřej Krejčí, Ph.D.
Chitosan je polysacharid, který se běžně nachází ve vnějších kostrách korýšů. Má schopnost na sebe vázat těžké kovy i některé jiné látky, a tak se používá v čističkách vody. Práce bude zaměřena nejprve na přípravu odlévaných chitosanových filmů s přídavky různých aditiv tak, aby se docílilo modifikace určitých vlastností filmů. Následně budou studovány chemické a mechanické vlastnosti těchto filmů. Zjištěné výsledky budou porovnány s odbornou literaturou.

Garant: doc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D
Kyselina polymléčná (PLA) patří mezi perspektivní biodegradabilní polymery. Stejně jako v případě dalších polymerů lze i do PLA přidávat různá aditiva. V rámci této studie nás bude zajímat, jak ovlivní voda chování čistého polymeru vs. jeho směsi modifikované kyselinou orotovou z pohledu stárnutí a změny vybraných fyzikálních vlastností.

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Garant: Ing. Vendula Krátká
Současný způsob života světové populace je úzce spojen se znečišťováním životního prostředí. Jeho jednotlivé složky jsou neustále narušovány a poškozovány, proto je nutné tyto složky chránit a vytvářet opatření vedoucí k eliminaci veškerých škod a následků pro budoucí generace. Podstatou práce bude snaha o provedení analýzy vybraných vzorků životního prostředí, především půdy znečištěné plasty. Student se seznámí s metodami molekulární biologie, mikrobiologie, fluorescenční mikroskopie.

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Garant: doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.
Pšeničnou nebo žitnou mouku známe všichni. Věděli jste však, že existují také mouky z netradičních surovin? Student bude seznámen nejen s nimi, ale i s možnostmi různých extrakčních technik, které lze použít pro extrakci biologicky aktivních látek jako jsou polyfenoly nebo vitamíny. Tyto biologicky aktivní látky budou separovány metodou kapalinové chromatografie a bude provedeno vyhodnocení jejich koncentrace právě v netradičních moukách, jako je např. mouka ostropestřecová nebo banánová

STROJÍRENSTVÍ, HUTNICTVÍ, DOPRAVA A PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Garant: Ing. Petr Zádrapa, Ph.D.
Není bota jako bota. Nároky na vlastnosti obuvi se mění v závislosti na tom, k jaké činnost má být využívána. Typickým příkladem je obuv sportovní. Cílem práce bude pokusit se nejdříve teoreticky navrhnout a poté prakticky připravit kaučukovou směs, která by splňovala požadavky na podešev sportovní obuvi. Zájemce si prakticky vyzkouší vývoj kaučukové směsi pro určitý výrobek a práci na gumárenských přístrojích. Ty mohou na leckoho působit odstrašujícím dojmem, proto požadujeme špetku odvahy a zručnosti.

Fakulty a součásti

Zavřít