Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Věda a výzkum

Výzkumná činnost Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí se soustřeďuje do oblastí aplikace environmentálních technologií a biotechnologií, mikrobiologie, biodegradace a analýzy složek životního prostředí, včetně monitoringu xenobiotik.

Ústav také spolupracuje s tuzemskými i zahraničními firmami a vysokými školami. Díky tomu udržujeme důležité kontakty s praxí, a také sledujeme současnou problematiku, trendy i metody, které následně aplikujeme při výuce studentů.

Ve výzkumu jsou nám nejblíže tato témata:

Mikrobiologie, biotechnologie a molekulární biologie

  • Aplikovaná mikrobiologie – biodegradace materiálů (polymerů, polutantů…) v různých prostředích; izolace a charakterizace kmenů schopných degradovat cizorodé látky; mikrobiologické aspekty produkce, bezpečnosti a kvality potravin – charakterizace mikroorganizmů významných v potravinách, detekce biogenních aminů, aplikace antimikrobních látek
  • Molekulárně biologické metody – využití CRISPR/Cas metody pro zvýšení produkce biopolymerů, zvýšení efektivity biodegradace či produkce antimikrobních látek, charakterizace mikrobioty potravin i prostředí non-kultivačními metodami

Environmentální technologie

  • Pokročilé metody odstraňování znečišťujících látek z vody biologickými a chemickými metodami; vývoj nových sorbentů; pokročilé oxidační metody; pokročilé metody fotodegradace polutantů
  • Zpracování/využití odpadů – stabilizace/solidifikace; využití odpadů – loužení (elektrolýza, bioloužení…) kovů z různých typů odpadů; syntéza zeolitů z odpadních kaolinů

 Analýza, monitoring

  • Pokročilé metody stanovení polutantů – pesticidy a jejich metabolity (kapalinová chromatografie), prvková analýza (rentgenová fluorescence), stopová analýza obsahu toxických kovů v různých matricích (např. v biomase, půdě….)
  • Ekotoxikologické biotesty na řasách, bakteriích, korýších a semenech vyšších rostlin – aplikace na hodnocení nebezpečnosti odpadů
  • Elektrochemické a bioelektrochemické metody v environmentálních technologiích. Integrace nanotechnologií a (bio)elektrochemických procesů, především nanotechnologie pro vývoj elektrochemických (bio)senzorů polutantů.

 

Fakulty a součásti

Zavřít