Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Laboratoře Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí

V našich laboratořích probíhá pravidelná praktická výuka, je v nich možno zpracovávat bakalářské a diplomové práce. Na svých disertačních pracích zde pracují také studenti doktorských studijních programů. Na výzkumu se podílí také naši i zahraniční studenti, kteří u nás mohou absolvovat stáže. V laboratořích probíhá také práce na grantových projektech a smluvním výzkumu, do kterých jsou studenti rovněž zapojeni. Ve všech oblastech výzkumu je cílem získat komplexní informace o daném jevu s využitím mikrobiologických, molekulárně biologických a analytických metod.

Naším cílem je pomoci řešit důležité environmentální problémy světa!

Laboratoře instrumentálních metod a environmentální analýzy

V těchto laboratořích se věnujeme například výzkumu technologií stabilizace/solidifikace nebezpečných průmyslových odpadů. Našim cílem je především aplikovat dosažené poznatky v reálných technologicko-ekonomických podmínkách odpadového hospodářství, a to ve spolupráci s partnery z praxe. Nedílnou součástí výzkumu v uvedených oblastech je chemická analýza a monitoring znečištění vod, půd i ovzduší. Dále se v laboratořích věnujeme výzkumu a vývoji technologií pro odstraňování xenobiotik z životního prostředí abiotickými cestami, jako například elektrochemickou oxidací. Pro stanovení přesných koncentrací nebezpečných látek v životním prostředí používáme například plynový a kapalinový chromatograf, atomový absorpční spektrometr a mnoho dalších přístrojů.

Laboratoře mikrobiologie a environmentální biotechnologie

V laboratořích mikrobiologie a environmentální biotechnologie se věnujeme několika oblastem. První je zaměřena na studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganismů, včetně možností inhibice nežádoucí mikroflóry v prostředí. Druhá oblast se věnuje bakteriím, které jsou schopné rozkládat ve vodách nebo v půdách určité cizorodé látky, například syntetický polymer polyvinylalkohol, nenasycené chlorované uhlovodíky, heterocyklické dusíkaté látky, některé pesticidy či průmyslové sloučeniny a plasty. Další oblastí je studium dekarboxylázové aktivity vybraných skupin mikroorganismů a detekce biogenních aminů v potravinách. V laboratoři mikrobiologie se  věnujeme také mikrobiologii potravin, zejména studiu bakterií mléčného kvašení (včetně bakterií s probiotickými účinky), enterobakterií a dalších mikroorganismů ovlivňujících mikrobiální jakost a bezpečnost potravin.

Laboratoř molekulární biologie

V laboratořích molekulární biologie se zabýváme například identifikací mikroorganismů
z environmentálních vzorků pomocí molekulárně biologických metod. Naše vybavení nám umožnuje zjistit třeba to, jaké bakterie se nacházejí v kontaminované půdě nebo vodě a následně je využít při odstranění znečištění. Vzhledem k tomu, že se na ústavu studujeme biodegradaci polymerů, sledujeme i mikroorganismy, které se vyskytují přirozeně v prostředí a mají potenciál rozkládat plasty. Laboratoř spolupracuje i s jinými pracovišti a pracujeme proto také například genetickým materiálem mikroorganismů, které jsou přítomné v potravinách. Součástí našeho pracoviště je také GMO laboratoř, ve které pracujeme s geneticky modifikovanými organismy.

Laboratoř biodegradací

Naše pracoviště má dlouhou tradici ve výzkumu degradace a biodegradace plastů. Jsme v této oblasti jedni z nejaktivnějších na světě. Degradaci různých polymerů (plastů), jejich směsí či nanokompozitů sledujeme v různých přírodních prostředích. Využíváme k tomu například hmotnostní analyzátor plynů, plynový chromatograf nebo respirometry. Další informace o těchto procesech získáváme i pomocí mikrobiologických, molekulárně biologických a fyzikálních metod.

Zavřít

Fakulty a součásti