Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Vládneme snovému množství profesionálních zařízení ke zpracování různých polymerních materiálů i k dalšímu testování a analýze hotových zpracovaných produktů. Podle funkčnosti můžeme náš strojní arzenál rozdělit do několika skupin:

Gumárenské stroje

 • Kalandry
  Přístroje slouží k přípravě kaučukových směsí ze základních surovin, jako jsou kaučuky, plniva, urychlovače, vulkanizační činidla apod. Optimální objem zpracovávaného materiálu je na dvouválci Farrel 0,6 kg, dvouválci 150×400 1,2 kg a 300×600 5 kg.
 • Hnětiče
  Přístroje slouží k přípravě kaučukových směsí v laboratorním hnětiči. Jsou využitelné zejména pro přípravu sazových směsí. Objem hnětiče Pomini Farrel je 0,4 l a hnětiče Brabender 0,05l
 • Lisy
  • Hydraulické vulkanizační lisy IGTT  a VUGPT
   Slouží k přípravě zkušebních destiček a tělísek z pryžových materiálů. Maximální teplota lisování je 200 °C.
  • Ruční lisy
   Slouží k přípravě termoplastických vzorků, kdy není potřeba velký tlak pro vytvoření výrobku. Maximální teplota lisování je 300 °C.

Plastikářské stroje

Zkušební a analytická zařízení

 • Spektrofotometry
  • FT-IR ATR Nicolet
   Infračervená spektroskopie (FTIR) je analytická metodologie používaná v průmyslových a akademických laboratořích k pochopení struktury jednotlivých molekul a složení směsí. Metoda je tedy vhodná zejména k identifikaci látek, studiu degradačního chování materiálů, ke studiu chemických vazeb v molekulách, a také ke kontrole kvality. Měřitelná oblast: 3 500 – 550 nm, módy měření: transmisní i odrazové. Zařízení umožňuje studium jak pevných, tak kapalných systémů.
  • UV-Vis Unicam Helios Beta
   UV/VIS spektrofotometrie nachází své využití v kvantitativní i v kvalitativní analýze. Touto metodou lze analyzovat látky anorganické i organické. Výhodou spektrofotometrie oproti jiným analytickým metodám je snadnost, rychlost, dostatečná citlivost měření. Této metody se využívá tedy především při posuzování čistoty látek. Největší využití má pak UV/VIS spektrofotometrie v oblasti kvantitativní analýzy nejčastěji s využití metody kalibrační křivky nebo metody standardního přídavku.
  • Měření barevnosti HunterLab UltraScan Pro
   Zařízení UltraScan PRO splňuje směrnice CIE, ASTM a USP pro přesné měření barev. Optické rozlišení přístroje je 5 nm. Zdroj osvětlení D65 je kalibrován v ultrafialové oblasti pro přesné měření bílých materiálů. UltraScan PRO má rozšířený rozsah vlnových délek do blízkého infračerveného a ultrafialového záření, které umožňuje měření maskovacích materiálů a UV blokátorů. U testovaných materiálů přístroj umožňuje měření odrazivosti, propustnosti a zákalu.
 • Termální analýzy
  • Diferenční snímací kalorimetr DSC1 Mettler Toledo
   DSC 1 MT nachází využití při studiu tepelných vlastností materiálů. Tato metoda se široce využívá pro určení teplot tání, skelných přechodů a krystalizací nejrůznějších materiálů. Konkrétní aplikace nachází v oblasti polymerů, emulzí, kinetiky reakcí či tepelné vodivosti materiálů. Teplotní rozsah přístroje: -80 až 600 °C.
  • Flash DSC (Mettler Toledo)
   Flash DSC je zařízení umožňující měření v oblasti rychlých tepelných změn materiálů. Výjimečně rychlý ohřev i chlazení přinášejí nový rozměr do zkoumání tepelně indukovaných fyzikálních přechodů a chemických procesů, například do oblasti krystalizace a reorganizace polymerů. Tyto procesy není možné měřit pomocí klasického DSC zařízení. Jedná se o ultrarychlý diferenční snímací kalorimetr, který umožňuje provádět velmi specifická teplotní měření na polymerních materiálech s rychlostmi ohřevu/chlazení v řádu až 10 000 K/s s extrémně malým množstvím materiálu.
  • Cone kalorimetr
   Cone kalorimetr je přístroj určený ke studiu chování materiálů při požáru v reálném čase a je schopný určit parametry jako je doba vzplanutí, rychlost uvolňování tepla, úbytek hmotnosti a další vlastnosti související s charakteristikami ohně. Princip spočívá ve sledování množství tepla uvolněného během spalovacího procesu, které přímo souvisí se spotřebou kyslíku. Množství vytvořeného tepla je pak přímo úměrné intenzitě hoření.
 • Mikroskopy
  • Optický mikroskopy Carl Zeiss NU-2 a Olympus BX41
   Optické mikroskopy tohoto typu je možné využít pro základní vizuální kontrolu vzorků při menších zvětšeních nebo pro detailní analýzu struktury a složení materiálu při větším optickém zvětšení. Kvalitní přenos a zpracování obrazu zajišťuje digitální kamera. Světelný zdroj LED, binokulární, pole: světlé, tmavé, fázový kontrast, zvětšení: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x oil.
  • Stereomikroskop Carl Zeiss STEMI 2000-C (další foto)
   Stereomikroskopy se uplatňujících při rutinních kontrolách vzorků, montáži a pájení drobných komponent, při studiu struktury povrchu a jeho změn. Pomocí tohoto typu mikroskopu lze získat prostorový, plastický 3D vjem pozorovaného vzorku.
   Optické parametry
   Stereo úhel: 11°
   Zoom: 0.65x – 5.0x
   Volná pracovní vzdálenost: 92 mm
 • Reometry a charakterizace vulkanizace
  • Vysokotlaké kapilární reometry Göttfert RG 20 a Rheoflixer
   Přístroj slouží k charakterizaci tokového chování polymerních tavenin a kaučukových směsí v rozmezí teplot 25 – 300 °C.
  • Přístroj pro měření indexu toku taveniny Meltflixer
   Přístroj slouží k měření indexu toku taveniny termoplastických materiálů dle normy ČSN EN ISO 1133-1 .
  • Viskozimetr Mooney 1500S
   Přístroj slouží k charakterizaci viskozity kaučukových materiálů a to čistého kaučuku nebo kaučukové směsi. Charakterizace probíhá dle normy ČSN 62 1415 – Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney.
  • Reometr Monsanto 100
   Přístroj slouží k měření vulkanizačních charakteristik kaučukových směsí při konstantní teplotě v rozsahu do 200 °C.
 • Vlastnosti polymerních systémů
  • Rentgenový difraktometr Panalytical X’Pert PRO
   Tento typ difraktometru patří mezí metody difrakčních analýz, při které se měří v režimu širokých úhlů, tzn. 2θ > 5°. Při těchto úhlech je možné charakterizovat strukturu materiálu, jeho morfologii, orientaci či stupeň krystalinity.
  • Maloúhlový difraktometr Anton Paar
   Maloúhlový difraktometr Anton Paar umí oproti difraktometru Pnalytical X´Pert proměřit v malých difrakčních úhlech 2θ (0 – 5)°. Díky tomu je možné sledovat objekty velké 1 – 100 nm. Tato analytická metoda tedy dává informace o struktuře, velikosti a tvarech sledovaných částic.
  • Dynamicko-mechanický analyzátor Mettler Toledo DMA 1
   DMA představuje zařízení, které se používá k měření mechanických a viskoelastických vlastností materiálů, jako jsou například termoplasty, termosety, elastomery. V průběhu měření je vzorek podroben opakovanému namáhání v některém z možných deformačních režimů (tah, tlak, ohyb, smyk). Přístroj pak zaznamenává modul jako funkci času nebo teploty a poskytuje informace o fázových přechodech materiálu. Metoda vyniká přesností a možností charakterizovat vzorek v širokém rozsahu tuhosti a frekvencí.
  • Tvrdoměr Shore A a Shore D
   Přístroje sloužící k charakterizaci tvrdosti kaučukových a termoplastických materiálů dle stupnice Shore A a Shore D.
  • Obrušovačka Bussen
   Přístroj slouží k zjištování odolnosti kaučukové pryže vůči oděru. Vzorek se odvaluje po smirkovém papíru o definované hrubosti a sleduje se objemový úbytek materiálu po uběhnutí zadané dráhy.
  • Univerzální zkušební přístroj Galdabini Quasar 25 pro charakterizaci mechanických vlastností
   Přístroj slouží k měření termoplastických a kaučukových materiálů v tahu, tlaku a ohybu.
  • Trhací stroj Tensometr T10D od Alpha Technologies
   Přístroj pro měření tahových vlastností pryží s pneumatickými čelistmi a extenzometrem

Ostatní zařízení

 • Analyzátor LFRA Textury 1000
  Přístroj na měření textury; stanovení pevnosti želatinového/klihového gelu podle standardních metodik (ISO 9665:1998, GMIA, GME, BS 757).
 • Přístroje pro urychlené stárnutí:
  • Xenotesty ATLAS
   Přístroj slouží k simulování působení světla na vzorky materiálů. Vzorky jsou umístěny do držáků rotujících kolem xenonové lampy. Je možné osadit držák vzorky z obou stran díky možnosti držáku otáčet se kolem vlastní osy. Intenzita záření a teplota povrchu se měří a řídí přímo na úrovni vzorku pomocí senzoru XenoSensiv, kalibrovatelného podle normy EN 17025. U zařízení je kromě intenzity záření možné přímo regulovat teplotu povrchu, teplotu vzduchu v komoře, rozdíl mezi oběma teplotami a také relativní vlhkost a sprchování vzorků.
  • Hydraulický vysekávací stroj ZPS 06102 P1
   přístroj slouží k vysekávání zkušebních tělísek pomocí vysekávacího nože. Nejčastější použití je pro pryžové a usňové materiály, ale může se použít i pro vyseknutí vzorků z termoplastického materiálu.
  • Rotační mikrotom Leica RM 2255
   Rotační automatický mikrotom pro přípravu mikrotomových řezů, pro následnou mikroskopickou analýzu struktury, polymerních materiálů s nastavením vzorků a úhlem sklonu ostří.
  • Cryo mikrotom Jung LN 20
   Mikrotom s kryokomorou pro přípravu tenkých řezů vzorků zpravidla z kaučukových nebo pryžových materiálů. Možnost pracovat v rozsahu teplot od laboratorní až do -140 °C dle množství kapalného dusíku, který je nezbytný.
  • Vodní bruska Buehler Phoenix Alpha1
   vodní bruska pro obrušování polymerních materiálů (např. za účelem analýzy struktury uvnitř dílu) za použití smirkových papírů o různé zrnitosti.
  • Vakuová sušárna
   Vakuová sušárna Vacucell 55 je vhodná pro sušení, předehřev, temperaci, odplynění pevných a kapalných látek, testování vlhkosti, zkoušky stárnutí. Praktický průzor umožňuje kontrolovat materiál během procesu. Sušárna je elektricky vytápěná, vybavena vývěvou Vacuumbrand a softwarem WarmComm2.2. Max. teplota 200°C. Teplota je řízena regulátorem PID s fuzzy logickou, s digitálním displejem a teplotním čidlem PT100.
  • Sušicí váhy Radwag WPS 50 SX
   Analyzátor vlhkosti je laboratorní měřicí přístroj určený ke stanovení relativní vlhkosti ve vzorcích různých látek. Ohřev zajišťují 2 halogenové lampy. Maximální teplota sušení 160 °C. Vzorkový prostor je vymezen Al-miskou o průměru 90 mm. Max. kapacita 50g.

 

Fakulty a součásti

Zavřít