Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Školitelé

Procesní inženýrství

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

Zabývám se chytrými kompozitními systémy, které reagují změnou svých fyzikálně-chemických vlastností na vnější stimuly, kterými mohou být elektrické či magnetické pole nebo světelný impuls. Tyto systémy mohou nalézt své uplatnění v mnoha odvětvích, jako jsou mimo jiné například tlumící systémy, absorbéry elektromagnetického vlnění či systémy na leštění velmi precizní optiky.

Specializace
Materiálové inženýrství

Čemu se věnuji
Zabývám se vývojem chytrých kompozitních systémů s řízenými vlastnostmi v závislosti na jejich budoucích aplikacích. Studuji různé materiálové přístupy k novým formulacím.

Mé úspěchy
Za svůj největší dosavadní úspěch považuji založení výzkumu magnetoreologických systémů v České republice a dosažení světové úrovně v této oblasti.

Spolupráce
V rámci komerční sféry spolupracujeme v oblasti kompozitních systémů se společností 5M s.r.o., pro níž jsme vyvíjeli např. UV odolné systémy na bázi polyuretanů či nehořlavé systémy splňující nejpřísnější evropské normy pro dopravu. Co se týče spolupráce s jinými výzkumnými organizacemi stojí za zmínku např. Ústav polymerů Slovenské akademie věd, se kterou mnoho let společně vyvíjíme nové způsoby modifikace magnetických či dielektrických částic polymerními materiály s využitím řízených polymerací. Mezi další vědecky zajímavé spolupracující instituce s výstupem badatelské činnosti ve formě impaktovaných článků lze řadit Qatar University, University of Sydney nebo Jožef Stefan Institut.

Mé projekty
Mám zkušenosti s projekty financovanými Grantovou agenturou České republiky (GAČR). V posledních 5 letech jsem byl řešitelem u dvou takovýchto projektů, vždy zaměřených na chytré kompozitní systémy reagující změnou svých fyzikálních vlastností v přítomnosti vnějšího magnetického pole.

Dále jsem spoluřešitelem projektu financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti vývoje nehořlavých systémů zohledňující nové evropské normy pro výrobu kompozitů technologií pultruze.

Taktéž jsem spoluřešitelem projektu financovaného TAČR Technologickou agenturou České republiky, zaměřeném na vývoj UV odolné polyurethanové matrice zpracovatelné technologií pultruze.

Co vás naučím
Dám vám možnost porozumět polymerní vědě v kontextu struktura-vlastnosti-využití. Studenti budou mít přístup k většině přístrojů umístěných v laboratořích Centra polymerních systémů stejně tak k přístrojům nacházejícím se na Ústavu výrobního inženýrství. V tuto chvíli vedu 5 disertačních prací.

 

prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

Svou výzkumnou činnost zaměřuji do oblasti zpracování polymerních materiálů. Konkrétně na konstrukční řešení nástrojů, především vstřikovacích forem. Velký důraz je kladen také procesní podmínky a simulace výrobního procesu. Další oblastí, které se intenzivně věnuji, je technologie Rapid prototyping a její využití při návrhu dílu či nástroje pro jeho výrobu.

Specializace
Nástroje a procesy pro zpracování polymerů

Čemu se věnuji
Zabývám se konstrukčním řešením nástrojů pro zpracování polymerních materiálů, optimalizaci a simulaci výrobního procesu a Rapid prototyping.

Spolupráce
Úzce spolupracuji s firemní sférou zaměřenou na oblast navrhování a výroby nástrojů či samotných dílů. Zapojuji svůj tým například do činnosti v rámci Svazu nástrojáren, či Moravskoslezského automobilového klastru.

Co vás naučím
Získáte široké teoretické znalosti z oblasti moderních technických materiálů a osvojíte si nejnovější experimentální metody pro hodnocení jejich vlastností. Dále se seznámíte s řadou softwarů či s ovládáním výrobních strojů a zařízení. Po absolvování najdete uplatnění jak v oblasti základního výzkumu v technických vědách v institucích zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi, tak i v průmyslové sféře orientované především na automobilový, letecký, strojírenský, či zpracovatelský průmysl v tuzemských či zahraničních podnicích.

 

Ing. Martin Bednařík, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia TEL:+420 576 035 171 Mobil:+420 603 725 258 E-mail: mbednarik@utb.cz Kancelář:U15/323 - tel: +420 576 035 171

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 035 166 Mobil:+420 606 777 288 E-mail: hausnerova@utb.cz Kancelář:U15/329

doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 151 E-mail: javorik@utb.cz Kancelář:U15/322

doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.

DOCENT TEL:+420 576 031 321 Mobil:+420 734 873 649 E-mail: merinska@utb.cz Kancelář:U15/327

doc. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.

profesor TEL:+420 576 035 170 E-mail: monka@utb.cz Kancelář:U1/329, U1/329 - tel:

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

Profesorka TEL:+420 576 035 160 E-mail: monkova@utb.cz Kancelář:U1/329

prof. Dr.Ing. Vladimír Pata

profesor TEL:+420 576 035 017 E-mail: pata@utb.cz Kancelář:U15/229, U15/327 - tel: +420 576 035 203

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 114 Mobil:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Kancelář:U15/432

doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.

DOCENT TEL:+420 576 035 158 E-mail: rusnakova@utb.cz Kancelář:U15/321

doc. Dr.Ing. Radek Stoček

TEL:+420 576 038 010 E-mail: stocek@utb.cz Kancelář:U17/A420

doc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.

docent TEL:+420 576 035 168 Mobil:ERR:+420 E-mail: suba@utb.cz Kancelář:U15/328

doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.

TEL:+420 576 035 112 E-mail: vasina@utb.cz Kancelář:U15/427

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

profesor TEL:+420 576 031 320 E-mail: mzatloukal@utb.cz Kancelář:U1/328

 

Fakulty a součásti

Zavřít